24SJC-8241

撮橾楝 蘋塭煎 擅菴 梭鎰и ん檣お蒂 遽 譫模衙 鼻曖諦
濠翱蝶溯 ぷ雖朝 壽欽戲煎 罹嶸氈啪 雜辨ж晦 謠擎
жЩの隴 掘撩曖 餌嫌蝶楝遴 鼻ж撢機檜縑蹂

勒褻晦 餌辨衛 餌辨 秣瞈 評塭 熱蹴檜釭 滲⑽ 蛔 模營陛 槳鼻腆 熱 氈蝗棲棻.
晦啗撮饕檜釭 勒褻晦 餌辨擊 濠薯ж罹 輿衛堅, 欽絮槳撮饕 濠翱勒褻蒂 蹺繭萄董棲棻.

T I P ! 羅 撮饕擎 萄塭檜贗葬棚 п輿衛賊 渦遵 螃楚 蕨雌 鼻鷓蒂 嶸雖ж褒 熱 氈蝗棲棻.
詬塢雖(melange)


詬塢雖(melange) • 寡歎寰頂

  辦羹措鷗寡(1588-1300)戲煎 寡歎腌棲棻.
  薯輿紫 塽 紫憮骯除 雖羲擎 晦獄 寡歎猿 諼 蹺陛遴歜猿陛 嫦儅й 熱 氈蝗棲棻.

  輿僥ж褐 鼻ヶ擎 牖離瞳戲煎 嫦歎п萄葬堅 氈蝗棲棻
  輿僥憮 唸薯 挫恛 輿蜓,奢瓿狨 薯諼и 殮旎挫怹牁庥恓 2~3橾薑紫 模蹂腎貊
  學撮餌葬,褐嫦薯諼,葬螃渦衛 渦 雖翱腆熱 氈蝗棲棻

  -ヶ瞰鼻ヶ擎 挫庰Ж繕扑 牖離瞳戲煎 僥濠 寰頂萄葬堅 氈蝗棲棻

  檣晦 鼻ヶ擎 寡歎檜 雖翱腆 熱 氈戲棲 檜 薄 曄п 睡饕萄董棲棻.
  熱鏃檣婁曖 瞪 翱唸檜 腎雖 彊剪釭 睡營煎 檣п 奩歎腎朝 唳辦曖 賅萇 疇歜婁 奩歎猿朝 堅偌檜 睡氬ж敷撿 м棲棻.

  -輿僥 衛, 寡歎蹂羶餌о(僭ヶ滲唳 蛔)擎 鷗寡晦餌椒眷憮 寡歎衛 挫恉牮繫 睡碟檜嘎煎, 滲唳餌о擎 窕 瞪韋 啪衛っ戲煎 僥曖п輿撮蹂.
  (寡歎蹂羶餌о縑 滲唳餌о擊 瞳橫輿褐 , 瞳辨檜 腎雖 彊懊渦塭紫 薯酈粽煎蝶ぅ蛤螃縑憮朝 疇歜擊 雖雖 彊蝗棲棻.)

 • 掖/奩ヶ

  -薯ヶ熱滄 奩ヶ擊 ж衛溥賊 熱滄 7橾 檜頂縑
  葆檜む檜雖頂縑憮 奩ヶ蕾熱 傳朝 1600-1766廓戲煎 瞪/啪衛っ戲煎 僥曖睡攪 輿褐 ,
  辦羹措鷗寡(1588-1300)戲煎 奩ヶ蕾熱 傳朝 檣攪喘餌檜お縑憮 螞塭檣 蕾熱 а機蹂羶п輿撮蹂.
  梟荻檜 薯ヶん濰 錳ж衛朝 掖 薯ヶ婁 錳ж衛朝 籀葬餌о擊 瞳擎 詭賅蒂 翕瑰ж罹 雜碳煎 嬴楚 輿模雖煎 奩ヶ 爾頂輿衛賊 腌棲棻.

  奩歎ж褒 輿模 : 憮選衛 醞嫌掘 蜂辦煎 271 (鼻瑰翕) 薯檜酈鍔 擅

  -っ衙濠諦 ⑺曖橈檜 顫 鷗寡 檜辨 衛 蹺陛寡歎猿縑 渠и 綠辨擎 堅偌椒 睡氬殮棲棻.

  - 奩ヶ 寡歎綠朝 輿僥勒 瞪羹 奩ヶ衛 5繭錳, 睡碟奩ヶ衛 2,500錳檜釭 睡碟 奩ヶ檜塭紫 陴擎 鼻ヶ曖 旎擋檜 30,000錳 檜ж檣 唳辦朝 5,000錳殮棲棻.
  寡歎綠朝 薯ヶ縑 翕瑰ж雖 葆衛堅 奩萄衛 啗謝煎 殮旎п輿撮蹂.
  ⑷旎擊 鼻ヶ婁 翕瑰ж罹 鷗寡煎 爾頂樟擊唳辦 除 嫦儅ж朝 碟褒勒縑 渠п憮 薯檜酈鍔縑憮朝 疇歜擊 雖雖 彊蝗棲棻.
  -薯檜酈鍔縑憮朝 賅萇寡歎婁 奩ヶ籀葬 婁薑擊 CCTV煎 譎艙ж堅 氈蝗棲棻.

 • 輿曖餌о

  棻擠婁 偽擎 唳辦縑朝 橫集и 餌嶸塭紫 奩ヶ檜 瞰渠 碳陛м棲棻.
  (堅偌椒曖 碳檜櫛檜 橈紫煙, 雜辨瞪 傳朝 撮饕瞪 窕 鼻ヶж濠罹睡蒂 挫恉媮祤撚)

  1. 薯ヶ 熱滄 7橾檜 唳婁и 唳辦
  2. 撮饕ж剪釭 雜辨и 唳辦
  3. 驍鏃薯, щ熱, 撰嶸嶸翱薯 蛔擊 餌辨и 唳辦
  4. 檜 諼 堅偌椒曖 疇歜 氈朝 餌嶸煎 薯ヶ檜 槳鼻腎橫 營っ衙陛 碳陛棟и 唳辦

  棻擠曖 唳辦縑朝 掖 塽 奩ヶ衛 堅偌椒曖 寡歎綠 睡氬戲煎虜 籀葬陛 陛棟м棲棻.

  1. 欽牖 滲褕檜釭 摹鷗薑爾 螃摹鷗戲煎 檣и 掖 塽 奩ヶ
  2. 賅棲攪曖 儀鼻 離檜煎 檣и 掖 塽 奩ヶ
  3. 褒難餌檜鍔▽2~3cm 離檜縑 曖и 掖 塽 奩ヶ

 • A/S 疇歜濠 : 薯檜酈鍔 / 瞪食醽 : 1600-1766

REVIEW LIST

review 葬蝶お
蛔煙脹 葬箔陛 橈蝗棲棻.

Q∓A LIST

QnA 葬蝶お
蛔煙脹 僥曖陛 橈蝗棲棻.

撮綠鼻жSET

鼻ヶ 褫暮

29,800 (20%⊿)

23,900
晦獄褫暮
儀鼻 (в熱*)
餌檜鍔 (в熱*)

   TOTAL

   0

   (鼻ヶ旎擋 錳 + 晦獄褫暮 錳 )
   濰夥掘棲 掘衙ж晦

   [BRANDUID] 撮綠鼻жSET[BRANDNAME] 29,800[PRICE]
   綠塵廓 挫 殘晦
   1175256 撮綠鼻жSET 29800