22WJC-7074

綴じ雖и 鼠萄曖 濠鰍檜蕨蹂
罹嶸氈朝 е馬婁 爾歎и 模營馬戲煎
睡氬橈檜 評嗆ж啪 雜辨й 熱 氈堅
唳殲и 鏽楝馬曖 獐萄и 羹觼 ぬ欐檜
議輿橡ж啪 闌晦晦 謠擎 嬴檜蠱檜蕨蹂

勒褻晦 餌辨衛 餌辨 秣瞈 評塭 熱蹴檜釭 滲⑽ 蛔 模營陛 槳鼻腆 熱 氈蝗棲棻.
晦啗撮饕檜釭 勒褻晦 餌辨擊 濠薯ж罹 輿衛堅, 欽絮槳撮饕 濠翱勒褻蒂 蹺繭萄董棲棻.

T I P ! 羅 撮饕擎 萄塭檜贗葬棚 п輿衛賊 渦遵 螃楚 蕨雌 鼻鷓蒂 嶸雖ж褒 熱 氈蝗棲棻.斜萼(green)


- л眷 雜辨и 鼻曖 棲お諦 ж曖朝 囀蛤辨 鼻ヶ殮棲棻.斜萼(green)  • 寡歎寰頂

    CJ渠и鱔遴(1588-1255)戲煎 寡歎腌棲棻.
    薯輿紫 塽 紫憮骯除 雖羲擎 晦獄 寡歎猿 諼 蹺陛遴歜猿陛 嫦儅й 熱 氈蝗棲棻.

    輿僥ж褐 鼻ヶ擎 牖離瞳戲煎 嫦歎п萄葬堅 氈蝗棲棻
    輿僥憮 唸薯 挫恛 輿蜓,奢瓿狨 薯諼и 殮旎挫怹牁庥恓 2~3橾薑紫 模蹂腎貊
    學撮餌葬,褐嫦薯諼,葬螃渦衛 渦 雖翱腆熱 氈蝗棲棻

    -ヶ瞰鼻ヶ擎 挫庰Ж繕扑 牖離瞳戲煎 僥濠 寰頂萄葬堅 氈蝗棲棻

    檣晦 鼻ヶ擎 寡歎檜 雖翱腆 熱 氈戲棲 檜 薄 曄п 睡饕萄董棲棻.
    熱鏃檣婁曖 瞪 翱唸檜 腎雖 彊剪釭 睡營煎 檣п 奩歎腎朝 唳辦曖 賅萇 疇歜婁 奩歎猿朝 堅偌檜 睡氬ж敷撿 м棲棻.

    -輿僥 衛, 寡歎蹂羶餌о(僭ヶ滲唳 蛔)擎 鷗寡晦餌椒眷憮 寡歎衛 挫恉牮繫 睡碟檜嘎煎, 滲唳餌о擎 窕 瞪韋 啪衛っ戲煎 僥曖п輿撮蹂.
    (寡歎蹂羶餌о縑 滲唳餌о擊 瞳橫輿褐 , 瞳辨檜 腎雖 彊懊渦塭紫 薯酈粽煎蝶ぅ蛤螃縑憮朝 疇歜擊 雖雖 彊蝗棲棻.)

  • 掖/奩ヶ

    -薯ヶ熱滄 奩ヶ擊 ж衛溥賊 熱滄 7橾 檜頂縑
    葆檜む檜雖頂縑憮 奩ヶ蕾熱 傳朝 1600-1766廓戲煎 瞪/啪衛っ戲煎 僥曖睡攪 輿褐 ,
    CJ渠и鱔遴(1588-1255)戲煎 奩ヶ蕾熱 傳朝 檣攪喘餌檜お縑憮 螞塭檣 蕾熱 а機蹂羶п輿撮蹂.
    梟荻檜 薯ヶん濰 錳ж衛朝 掖 薯ヶ婁 錳ж衛朝 籀葬餌о擊 瞳擎 詭賅蒂 翕瑰ж罹 雜碳煎 嬴楚 輿模雖煎 奩ヶ 爾頂輿衛賊 腌棲棻.

    奩歎ж褒 輿模 : 憮選衛 撩磁掘 堅溥渠煎17陛望 49-1 撩磁雖餌 霜艙1ぜ (薯檜酈鍔)

    -っ衙濠諦 ⑺曖橈檜 顫 鷗寡 檜辨 衛 蹺陛寡歎猿縑 渠и 綠辨擎 堅偌椒 睡氬殮棲棻.

    - 奩ヶ 寡歎綠朝 輿僥勒 瞪羹 奩ヶ衛 5繭錳, 睡碟奩ヶ衛 2,500錳檜釭 睡碟 奩ヶ檜塭紫 陴擎 鼻ヶ曖 旎擋檜 30,000錳 檜ж檣 唳辦朝 5,000錳殮棲棻.
    寡歎綠朝 薯ヶ縑 翕瑰ж雖 葆衛堅 奩萄衛 啗謝煎 殮旎п輿撮蹂.
    ⑷旎擊 鼻ヶ婁 翕瑰ж罹 鷗寡煎 爾頂樟擊唳辦 除 嫦儅ж朝 碟褒勒縑 渠п憮 薯檜酈鍔縑憮朝 疇歜擊 雖雖 彊蝗棲棻.
    -薯檜酈鍔縑憮朝 賅萇寡歎婁 奩ヶ籀葬 婁薑擊 CCTV煎 譎艙ж堅 氈蝗棲棻.

  • 輿曖餌о

    棻擠婁 偽擎 唳辦縑朝 橫集и 餌嶸塭紫 奩ヶ檜 瞰渠 碳陛м棲棻.
    (堅偌椒曖 碳檜櫛檜 橈紫煙, 雜辨瞪 傳朝 撮饕瞪 窕 鼻ヶж濠罹睡蒂 挫恉媮祤撚)

    1. 薯ヶ 熱滄 7橾檜 唳婁и 唳辦
    2. 撮饕ж剪釭 雜辨и 唳辦
    3. 驍鏃薯, щ熱, 撰嶸嶸翱薯 蛔擊 餌辨и 唳辦
    4. 檜 諼 堅偌椒曖 疇歜 氈朝 餌嶸煎 薯ヶ檜 槳鼻腎橫 營っ衙陛 碳陛棟и 唳辦

    棻擠曖 唳辦縑朝 掖 塽 奩ヶ衛 堅偌椒曖 寡歎綠 睡氬戲煎虜 籀葬陛 陛棟м棲棻.

    1. 欽牖 滲褕檜釭 摹鷗薑爾 螃摹鷗戲煎 檣и 掖 塽 奩ヶ
    2. 賅棲攪曖 儀鼻 離檜煎 檣и 掖 塽 奩ヶ
    3. 褒難餌檜鍔▽2~3cm 離檜縑 曖и 掖 塽 奩ヶ

  • A/S 疇歜濠 : 薯檜酈鍔 / 瞪食醽 : 1600-1766

粽葬樹濠鰍

37,800 378錳 瞳董
鼻ヶ 褫暮
儀鼻
餌檜鍔

      識 鼻ヶ 旎擋 0

      REVIEW LIST

      review 葬蝶お
      no
      subject
      writer
      date
      point
      hit
      15
      啻檜幗***
      2022/11/24
      ≠≠≠≠≠
      3
      14
      啻檜幗***
      2022/11/09
      ≠≠≠≠≠
      0
      13
      啻檜幗***
      2022/11/05
      ≠≠≠≠≠
      6
      12
      啻檜幗***
      2022/10/30
      ≠≠≠≠≠
      1
      11
      啻檜幗***
      2022/10/30
      ≠≠≠≠≠
      0
      10
      啻檜幗***
      2022/10/30
      ≠≠≠≠≠
      0
      9
      啻檜幗***
      2022/10/27
      ≠≠≠≠≠
      0
      8
      啻檜幗***
      2022/10/24
      ≠≠≠≠
      17
      7
      啻檜幗***
      2022/10/24
      ≠≠≠≠≠
      0
      6
      啻檜幗***
      2022/10/21
      ≠≠≠≠≠
      3

      Q&A LIST

      QnA 葬蝶お
      蛔煙脹 僥曖陛 橈蝗棲棻.
      1. 1

      [BRANDUID] 粽葬樹濠鰍[BRANDNAME] 37,800[PRICE]
      綠塵廓 挫 殘晦
      • english
      • chinese
      • Japanese
      close
      1173061 粽葬樹濠鰍 37800